Search Keyword : Diabetes Mellitus


Disease List

CUI Disease
C0011849 Diabetes Mellitus
C0085207 Diabetes, Gestational
C0011860 Diabetes Mellitus, Non-Insulin-Dependent
C0011854 Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent
C0034818 Insulin Receptor
C0271695 Pineal hyperplasia AND diabetes mellitus syndrome
C0155733 Atherosclerosis of aorta
 others no cui disease

Disease Information

CUI  C0155733
Disease Name  Atherosclerosis of aorta
Synonymous  Aortic atherosclerosis
Atherosclerosis of aorta (disorder)
Description   

Gene Information

CUI Disease Gene Symbol Table Name
 C0155733 Aortic atherosclerosis in diabetes mellitus ACE  GAD 

SNP Information

CUI OMIM ID OMIM Variant ID Disease Gene Symbol Changes SNP ID Table Name
There is no search result